INTERBORING opereert ‘Heat Recovery Boiler’

26/10/2021

Met chirurgische precisie hebben de operatoren van INTERBORING, samen met de collega’s van STENABO, in september jl. belangrijke onderdelen van een heat recovery boiler in de Antwerpse haven verwijderd.

Met chirurgische precisie hebben de operatoren van INTERBORING, samen met de collega’s van STENABO, in september jl. belangrijke onderdelen van een heat recovery boiler in de Antwerpse haven verwijderd. Door deze ingreep kon nadien een nieuwe installatie gemonteerd worden.

Kabelzaagwerk op Lanxess

Een heat recovery boiler genereert stoom door warmte te onttrekken uit hete gassen of vloeistoffen die als een bijproduct ontstaan uit een chemische reactie. Warmteterugwinning, in het Engels afgekort als HR (Heat Recovery), is met andere woorden een techniek om de doorgaans ongebruikte restenergie die zich in lucht, rookgassen of afvalwater bevindt, te gebruiken.

Aan de demontage van de bestaande installatie ging een grondige voorbereiding vooraf. De actuele toestand werd nauwkeurig in kaart gebracht. Alle betrokken partijen (hoofdaannemer SAMOCO, hijsbedrijf SARENS, interne en externe veiligheidsdiensten, …) werden vooraf geregeld bijeengeroepen om een plan van aanpak grondig voor te bereiden. Risico’s werden secuur in kaart gebracht. Oplossingen en mogelijke alternatieven werden minutieus geëvalueerd. De zwaarste component werd immers op 180 ton geraamd.

Uiteindelijk resulteerde de voorbereiding in een uigeschreven werkwijze met duidelijke procedures en heldere afspraken.

De tijdshorizon om de werken uit te voeren was van meetafaan kort maar krachtig: binnen een week dienden de betrokken componenten verwijderd te zijn. Om de vooropgestelde timing te halen werd dan ook onder meer beslist om in twee ploegen te werken. 

De kabelzaag zaagt door het metaal van een onderdeel van de heat recovery boiler

Er werd door INTERBORING geopteerd om de werken te realiseren met de kabelzaag. De keuze hiervoor was ingegeven vanuit veiligheidsoverwegingen en vanuit de voorziene time window. 

De installatie kon nog resten van gevaarlijke stoffen bevatten. Indien de werken met behulp van handslijpmachines zou uitgevoerd worden, dan zou dit onnodige risico’s met zich meebrengen.

De demontage van de oude installatie (staal, inox en vuurvaste steen) en de montage van de nieuwe installatie moest snel en efficiënt uitgevoerd worden. Omwille hiervan is dan ook bewust besloten om de zaagsnedes uit te voeren met behulp van diamantkabel en een kabelzaagmachine. Het snijproces kan dan immers volledig droog uitgevoerd worden en tijdens het snijproces kan de operator de machine bedienen vanop een veilige afstand.

De werken startten op maandag en tot ieders tevredenheid kon de opdracht vrijdagnacht als geslaagd worden beëindigd. De samenwerking tussen SAMOCO, SARENS en INTERBORING verliep dan ook vlekkeloos.

De chirurgen van INTERBORING mogen opnieuw terugkijken op een geslaagde operatie!

Voor méér informatie of voor een bespreking van uw project, contacteer ons gerust.